Pergamon
<>
Pergamon; l/Leinen auf Tafel; 100 x 80 cm